Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale

0

Veniturile bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2020 sunt estimate la 82,3 miliarde de lei, reprezentând 7,3% din produsul intern brut, potrivit Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2020 şi proiecţia acesteia pe anii 2021-2023, publicat marţi dimineaţa pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Veniturile totale ale bugetelor locale se estimează la 62,874 miliarde de lei, reprezentând 5,6% din produsul intern brut, în timp ce veniturile celorlalte bugete de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă 1,7% din produsul intern brut.

Veniturile proprii ale bugetelor locale (formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri) sunt estimate la 13,13 miliarde de lei şi reprezintă 20,9% din totalul veniturilor bugetelor locale, în creştere cu 0,7 puncte procentuale faţă de nivelul estimatului anului 2019.

Nivelul impozitului pe venit estimat a fi încasat în anul 2020 este de 26,221 miliarde de ei, iar impozitul estimat a se încasa la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale va rămâne integral în judeţul pe raza căruia a fost încasat.

Sumele defalcate din TVA la nivelul judeţelor sunt estimate la 1,6 miliarde de lei şi vor fi destinate, printre altele, finanţării serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020, finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002, finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul judeţelor, finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar special a copiilor provenind din familii defavorizate.

La nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sumele defalcate din TVA sunt estimate la aproximativ 4,45 miliarde de lei, iar sumele vor finanţa, printre altele, creşele şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social.

Drumurile judeţene şi comunale vor primi o finanţare de 600 de milioane de lei, iar repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor.

Pe de altă parte, subvenţiile de la bugetul de stat se ridică la 3,97 miliarde de lei şi vor merge către finanţarea investiţiilor derulate potrivit Programului Naţional de Dezvoltare Locală (2,2 miliarde de lei), susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare (675,8 milioane lei) implementate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, finanţarea sănătăţii (110 milioane lei) şi investiţiilor în sănătate (206,4 milioane lei), retehnologizarea centralelor termice (70 milioane lei), finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (58 milioane lei) şi acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (5 milioane lei).

Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale (BGCUAT), estimat pe anul 2020, este rezultat din cumularea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale sau integral din venituri proprii, bugetului împrumuturilor externe şi interne şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi reflectă dimensiunea efortului financiar public al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2020, precizează autorii documentului publicat de Ministerul Finanţelor.

Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o creştere economică de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% şi o rată medie a inflaţiei de 3,1%.

Veniturile prevăzute pentru 2020 sunt de 360,149 miliarde de lei, cu o pondere în PIB de 31,89%, iar cheltuielile sunt estimate la 400,694 miliarde de lei, respectiv 35,48% din PIB.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și