Gabriel Grădinescu – Autoritatea de Supraveghere Financiară este garantul legalității pe piața de capital

0

Vicepreședintele ASF pentru Sectorul Instrumente și Investiții Financiare – Gabriel Grădinescu, a declarat:

„Urmare a comunicatelor  domnilor Mihai Fercală şi Stefan Szitas referitoare la activitatea Autorității de Supraveghere Financiară privind Societatea de Servicii de Investiții Transilvania (SIF3) fac următoarele precizări:

Domnii Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan nu mai sunt în drept  reprezinte Societatea de Investiții Financiare Transilvania deoarece:

a) la data de 19.04.2020 a expirat mandatul deținut de către aceștia;

b) prin  Decizia  nr. 525/22.04.2020, ASF a respins solicitarea SIF Transilvania de autorizare a domnilor Mihai Fercală, Stan Iulian, Stefan Szitas în funcția de membri ai Directoratului SIF3;

c) în ședința CS din data de 04.04.2020, membrii Consiliului de Supraveghere au adoptat, printre altele, hotărâri în ceea ce privește numirea unor noi membri ai Directoratului, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 20.04.2020. În litigiul ce face obiectul dosarului nr. 1104/62/2020 instanța de judecată a respins cererile de chemare în judecată, având ca obiect „ordonanţă preşedinţială” privind suspendarea hotărârilor Consiliului de Supraveghere formulată de reclamanţii Szabo Ştefan, Carapiti Dumitru, Luţac Gheorghe, Fercală Mihai, Stan Iulian şi Szitas Stefan în contradictoriu cu pârâţii Frăţilă Constantin, Andănuţ Crinel-Valer, Moldovan Marius Adrian şi Petria Nicolae.

În contextul respingerii, prin Decizia ASF nr. 525/22.04.2020, a solicitării S.I.F. Transilvania de autorizare a domnilor Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania, au fost emise Deciziile ASF nr. 526/22.04.2020, nr. 539/27.04.2020 și nr. 558/06.05.2020.

Astfel, prin intermediul acestor decizii, s-a dispus succesiv suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor emise de SIF TRANSILVANIA S.A, începând cu data de 22.04.2020, pentru perioade de două, respectiv maxim zece zile, în vederea informării în mod corespunzător a investitorilor și, totodată, instituirea în sarcina Consiliului de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA S.A a obligației de a asigura întocmirea și publicarea unui raport curent în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului  precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

Aceste  decizii prin care s-a dispus suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor SIF Transilvania, au avut în vedere dreptul fundamental al acționarilor și al potențialilor investitori de a fi informați în mod corect și complet cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

În conformitate cu prevederile legale în materia pieței de capital (Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul pe piață etc) emitentul este răspunzător pentru informarea corespunzătoare a investitorilor.

Conform prevederilor art. 1539 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale Consiliul de Supraveghere are ca atribuții principale și:

  1. a)   exercităcontrolul permanent asupra conducerii societății de către Directorat
  2. b)   numește și revocă membrii Directoratului

Astfel, în condițiile în care exercită controlul asupra conducerii societății de către Directorat, Consiliul de Supraveghere are dreptul dar și obligația să aducă de îndată la cunoștința investitorilor concluziile și măsurile adoptate urmare a activității de control.

Or, în contextul redat, aceasta prerogativă legală de informare subzistă cu atât mai mult cu cât Directoratul societății nu mai era în măsură să asigure reprezentarea legală a societății.

În aceste condiții, Consiliul de Supraveghere a preluat obligația de asigurare a informării corespunzătoare a acționarilor/potențialilor investitori, acesta fiind singurul organ funcțional desemnat de acționari și autorizat de A.S.F.

În concluzie, scopul actelor de autoritate emise de ASF vizează exclusiv informarea în mod corespunzător a investitorilor cu privire la modificările intervenite în ceea ce privește conducerea SIF Transilvania S.A ca urmare a respingerii cererii de autorizare a domnilor Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului, precum și cu privire la situația societății din perspectiva realizării actului de administrare, informare ce trebuie să fie aprobată cu respectarea prevederilor legale și statutare de către Consiliul de Supraveghere, singurul organ de administrare și supraveghere cu mandat legal si autorizat de ASF.

În acest context, având în vedere că din verificările efectuate s-a constatat faptul că au fost publicate documente/comunicate semnate de persoane care nu mai au dreptul legal să reprezinte societatea (respectiv dl. Fercală Mihai și dl. Szitaș Ștefan), ASF a solicitat Consiliului de Supraveghere dispunerea măsurilor care se impun în vederea verificării informațiilor ce au făcut obiectul documentelor publicate, inclusiv în ceea ce privește reflectarea în mod corespunzător a voinței acționarilor. Față de aceste fapte ASF va avea o poziție fermă în cel mai scurt timp, verificarea fiind în plină desfășurare.

ASF respinge cu fermitate toate acuzațiile aduse de către domnii Mihai Fercală și Stefan Szitas, acuzații pe care le consideră ca nefondate, aceste demersuri având doar rolul de intimidare și exercitare a unor presiuni asupra A.S.F. și angajaților săi.

Activitatea ASF și a angajaților în raport cu situația existentă la SIF Transilvania S.A s-a desfășurat și se desfășoară cu stricta respectare a prevederilor legale. Măsurile de autoritate pe care le-a dispus și urmează sa le dispună ASF se bazează exclusiv pe prevederile legale incidente în raport de situația de facto existentă și se circumscriu ariei de competență deținută”.

Sursa: News24.ro.

Citește și